Miss Umuarama 2016
Raissa Santana

Seletiva Miss Paraná 2015 - Band Cidade (05/05)