Miss Umuarama 2016
Raissa Santana

Elaine Lopes

MISS Umuarama 2002

Miss Paraná 2003

Em breve maiores informações.

Elaine Lopes

Elaine Lopes. Miss Umuarama 2002